SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto jak dotyčná osoba uděluji svobodně a dobrovolně společnosti 7 Sense, s.r.o., se sídlem Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 589 667, zapsaný v OR OS Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 121966 / B (dále také "společnost") jako provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři za účelem vyřízení vaší žádosti zaslané přes kontaktní formulář. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti na dobu 6 měsíců.
Jak dotčená osoba zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinen jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu společnosti nebo osobně na adrese sídla společnosti.
V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu nebo doby, na kterou byl udělen souhlas pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.

Ochrana osobních se řídí ustanoveními zákona č.18 / 2018 CFU o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, kde jsou také upraveny i práva dotyčné osoby. Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání svých osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání , případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně. Rovněž máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj máte právo získat své osobní údaje, které jste společnosti dobrovolně poskytli, a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti můžete využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technický možný.

V případě, že si u společnosti uplatňuje dotyčná osoba některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a ze žádosti dotyčné osoby nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má společnost oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si společnost právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jak dotčená osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, při podezření, že se Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

Společnost prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze na výše uvedené účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU, a to za použití odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytované i následujícím subjektům, resp. kategorií subjektů, pokud je to nezbytné pro splnění účelu, za kterým byly získány. Údaje poskytnuty třetím osobám mohou být použity výhradně pro účely, pro které byly osobní údaje získané.

Již 7 000 000 organizaci se rozhodlo pro Bitrix24

Newsletter
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více info ZDE.
2018 © 7 Sense, s.r.o.