AUTOMATIZÁCIA ÚLOH

Pravidlo automatizácie je špecifický akčný algoritmus, ktorý sa spúšťa automaticky, keď sa úloha dostane do konkrétnej fázy.
Pravidlá automatizácie úloh automatizujú Váš pracovný tok a pomáhajú zvýšiť efektivitu práce na projektoch a úlohách.

Nastavte pravidlá automatizácie a Bitrix24 bude automaticky odosielať oznámenia, meniť zodpovedné osoby, meniť termíny atď.
automatizácia - obrázok 1

Ako konfigurovať pravidlá automatizácie úloh

Ako príklad vytvoríme pravidlo automatizácie, ktoré bude informovať zodpovednú osobu na nástenke o tom, že úloha je takmer po deadline.

Vytvorte osobitnú etapu/štádium pre úlohy v projekte.
automatizácia - obrázok 2
Kliknite na Automation rules > Configure automation rules. Pravidlá automatizácie úloh v pracovnej skupine môže nakonfigurovať iba vlastník pracovnej skupiny.

automatizácia - obrázok 3
Pridajte Almost overdue (skoro po deadline) trigger aby sa úloha automaticky presunula do vytvorenej etapy/štádia, keď je už skoro po deadline.
Trigger (spúšťač) je špecifická akcia, ktorá automaticky mení etapu/štádium úlohy. Po spustení triggera sa úloha presunie do požadovanej fázy a aktivujú príslušné pravidlá automatizácie.
Spúšťače úlohy (triggery)
 • Status changed (zmena stavu) - hneď ako sa stav úlohy zmení na zadaný stav (napr. "Prebieha"), tento trigger ho presunie do potrebného etapy/štádia.
 • Almost overdue (takmer po deadline) - trigger je aktivovaný 24 hodín pred určeným termínom pre nedokončenú úlohu.
 • Overdue (omeškanie) - trigger sa aktivuje po uplynutí lehoty

Pridajte požadované pravidlo automatizácie pre vybratú etapu/štádium. Ako príklad si vyberieme pravidlo pre zamestnancov Add message to Activity Stream (pridať správu na nástenku).
automatizácia - obrázok 3
Akonáhle sa úloha dostane do etapy/štádia "Almost overdue" (takmer po deadline!)" zodpovedná osoba dostane správu na Nástenku.
automatizácia - obrázok 5

Dostupné pravidlá automatizácie úloh

Pre zamestnancov
 • Add message to Activity Stream (pridanie správy na Nástenku)
 • Change responsible person (zmena zodpovednej osoby) - špecifikujte novú zodpovednú osobu
 • Change stage (zmeniť etapu/štádium) - pravidlo presunie úlohu do ďalšej etapy/štádia
 • Change status (zmeniť stav) - pravidlo zmení stav úlohy
 • Delete task (odstániť úlohu)
 • Edit task (upraviť úlohu) - pravidlo upraví úlohu, napr. zmení názov úlohy, deadline,...
 • Send email (odoslanie emailu)
 • Notification (upozornenie)
 • Task (úloha) - pravidlo vytvorí novú úlohu
Vlastné pravidlá automatizácie
 • Webhooks - Bitrix24 sa môže spojiť so službami tretích strán. Pre nastavenie pravidla zadajte adresu obsluhy a požadované parametre
 • Marketpalace - nájdete v ľavom menu pod "Applications"

UŽ VIAC AKO 5 000 000 ORGANIZÁCII sa rozhodLO pre BITRIX24

Newsletter
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Viac info TU.
2018 © 7 Sense, s.r.o.